Certification Criteria

Orignal Certeficate /ቋሚ ሰርተፍኬት/ለምትወስዱ

  • የወሰዳችሁትን የጊዜያዊ ሰርተፍኬት 1 ፎቶ ኮፒ
  • 3x4 የሆነ 1 ጉርድ ፎቶ ግራፍ /ሁለት ጆሮ የሚያሳይ መሆን አለበት/
  • የአገልግሎት ክፍያ 20 ብር
  • ቀጠሮ የሚያሲዙት ጊዚያዊ ሰርተፍኬት ከወሰዱበት ቅ/ፅ/ቤት ነው
  • ቋሚ ሰርተፍኬቱን የሚወስዱት ጊዚያዊ ሰርተፍኬቱን ከወሰዱበት ቅ/ፅ/ቤት በቀጠሮ ቀን ይሆናል፡፡